Obchodní podmínky

Provozovatelem serveru www.kreativnibazar.cz je:

Bohemikum - individuální kreativní kurzy s. r. o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1 

IČ: 03683818

DIČ: CZ03683818

Spisová značka: C 236130 vedená u Městského soudu v Praze

č. ú. 2100730798/2010 Fio banka a.s. 

Plátce DPH.

Fakturační adresa je pouze administrativní sídlo firmy.

 

Uvedené obchodní podmínky  internetového serveru www.kreativnibazar.cz představují smluvní ujednání mezi provozovatelem serveru www.kreativnibazar.cz a registrovaným návštěvníkem (dále Uživatelem) a jsou pro obě strany závazné.

 

 1.      Internetový server www.kreativnibazar.cz

 • www.kreativnibazar.cz je internetové prodejní místo, umožňující prodávajícím Uživatelům nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky prodeje a kupujícím Uživatelům nabízené zboží poptávat a kupovat je.
 • Registrace na www.kreativnibazar.cz je zdarma.
 • Vystavení zboží na www.kreativnibazar.cz je zdarma.
 • Veškeré obchodní aktivity na serveru kreativnibazar.cz jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.
 • Prodávající uživatel je povinen uhradit provozovateli serveru kreativnibazar.cz provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Provize z prodeje se platí jednou měsíčně na základě výpisu v sekci Můj obchod/ Otevřené provize.
 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Kreativnibazar.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru Kreativnibazar.cz identitu prodávajících a kupujících neprověřuje. Provozovatel serveru Kreativnibazar.cz se neúčastní jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli a za tyto taky nenese žádnou odpovědnost.
 • Kreativnibazar.cz zajišťuje správu a údržbu tohoto prodejního místa a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat zboží Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích ani na dalším obsahu tvořeným uživateli,  např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.
 • Uživatelé serveru kreativnibazar.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR.

 

 2.      Uživatelé internetového serveru kreativnibazar.cz

 • Uživatelem internetového serveru kreativnibazar.cz se mohou stát fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.
 • Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání serveru kreativnibazar.cz. Kreativnibazar.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popřípadě odstoupit od smluvního ujednání se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám.
 • Uživatelé, kterým byla serverem kreativnibazar.cz v souladu s těmito podmínkami zrušena registrace, se nemohou zúčastnit obchodních aktivit, přestože splňují podmínky dle článku viz výše.

 

 3.      Registrace

 • Podmínkou nabízení zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru kreativnibazar.cz je bezplatná registrace a souhlas s podmínkami užívání internetového serveru kreativnibazar.cz.
 • Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. V případě registrace právnické osoby je Uživatel povinen rovněž uvést i identifikační číslo (IČ).
 • Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze serveru kreativnibazar.cz po ukončení své činnosti na kreativnibazar.cz.
 • Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení na adresu Uživatele. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru kreativnibazar.cz a Uživatelem.
 • Uživatel nesmí zadávat nové uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení provizí za prodané zboží a další služby.
 • V rámci registrace je uživatelské jméno a zadaný email unikátní - tzn. tyto údaje nemohou být posléze změny. Ostatní zadané údaje v registraci může Uživatel kdykoliv měnit a aktualizovat.
 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz si vyhrazuje právo zrušit registraci Uživatele a nepovolit mu registraci novou, nebudou-li aktivity Uživatele v souladu s podmínkami serveru kreativnibazar.cz, budou v rozporu s dobrými mravy nebo jeho aktivity budou poškozovat a obtěžovat samotného provozovatele kreativnibazar.cz či ostatní Uživatele.

 

 4.      Vystavení zboží

 • Vystavené zboží musí být v souladu se zaměřením serveru kreativnibazar.cz, musí se jednat o zboží, které splňuje alespoň jednu z níže jmenovaných definicí:
   • vlastní výrobek je zboží ručně vyrobené nebo dotvořené prodat a chcete je prodat na Kreativním bazaru.cz

   • materiál - zboží, které slouží jako materiál ke kreativnímu tvoření a které už nechcete použít, nebo je nabízíte jako firma k prodeji
   • stroje a nástroje -  stroje, nástroje, přístroje nebo pomůcky pro kreativní tvoření (šicí a pletací stroje, fotoaparáty, pletací jehlice, háčky apod.).
   • návody - časopisy, knížky, střihy, návody 

 

 • Vystavení zboží prodávajícího Uživatele je zdarma. Provozovatel serveru kreativnibazar.cz si za vystavení zboží nic neúčtuje.
 • Prodávající Uživatel vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést popis zboží a jeho fotografii, zařazení zboží do kategorií, cenu zboží, počet prodávaných kusů a preferované platební a dodací podmínky.
 • Vložením fotografií dává prodávající Uživatel provozovateli serveru kreativnibazar.cz práva a souhlas k užití všech vložených fotografií k marketingovým účelům s cílem propagovat server kreativnibazar.cz a dále souhlasí s postoupením všech vložených fotografií třetím osobám (například časopisům, internetovým serverům apod.) a to vždy za účelem propagace serveru kreativnibazar.cz. Provozovatel serveru kreativnibazar.cz se zavazuje, že k jiným než propagačním účelům serveru kreativnibazar.cz nebudou fotografie použity.
 • Prodávající Uživatel je povinen informace o svém nabízeném zboží uvádět plnohodnotně a pravdivě.
 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz nenese odpovědnost za obsah popisu zboží.
 • Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:
  • zboží, ke kterému nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny
  • zbraně
  • alkohol, omamné či psychotropní látky
  • dětskou pornografii či jinak pobuřující pornografické materiály
  • zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální kopie autorských děl, zboží určené k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
  • zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice nebo extrémní pravice respektive hnutí, směřující k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v České republice
  • firmy nesmí nabízet zboží s tzv. "umělou" slevou tzn. za stejnou cenu jako ve svém obchodě nebo e-shopu, ale s navýšenou původní cenou.
 • Kreativnibazar.cz si vyhrazuje právo odstranit vystavené zboží, které je nadefinováno jako zboží zakázané
 • Kreativnibazar.cz si také vyhrazuje právo odstranit vystavené zboží i bez udání důvodu.

 

 5.      Cena zboží

 • V období Zkušebního provozu kreativnibazar.cz je provize snížena na 5% a toto snížení zůstane u vystaveného zboží (v tomto období) i po přechodu kreativnibazar.cz do běžného provozu
 • Prodávající Uživatel určí prodejní cenu svého zboží včetně DPH vepsáním do kolonky „cena zboží pro kupujícího“ v elektronickém formuláři na vkládání zboží.
 • Vložením prodejní ceny do elektronického formuláře na vkládání zboží se automaticky spočítá cena , kterou prodávající obdrží po odečtení 10 % provize pro kreativnibazar.cz (více ve čl. Provize za prodej zboží) a tato se zobrazí v kolonce „moje prodejní cena“.
 • Cena prodávaného zboží musí mít minimální hodnotu 5 Kč (minimální výše provize je 1 Kč)
 • Veškeré ceny uváděné prodávajícím Uživatelem jsou cenami včetně DPH.

 

 6.      Nákup zboží

 • Kupující uživatel vybírá a nakupuje zboží od prodávajících uživatelů. Server kreativnibazar.cz není prodejcem zboží a za prodávané zboží nijak neodpovídá.
 • Uživatel bere na vědomí, že vybrané, nakoupené zboží může pocházet od více než jednoho prodávajícího Uživatele, tedy nemusí být dodáno současně a může obsahovat více než jeden poplatek za balné a poštovné.
 • Odesláním objednávky nakupujícího Uživatele je prodávající Uživatel informován o jeho zájmu nakoupit jím nabízené zboží. Prodávající uživatel má právo objednávku nebo její část odmítnout.
 • Potvrdí-li prodávající Uživatel objednávku nebo její část kupujícímu Uživateli, bude tímto potvrzena i konečná celková částka za zboží včetně balného a poštovného.
 • Potvrzením objednávky nebo její části uzavírá kupující Uživatel a prodávající Uživatel kupní smlouvu dle platných zákonů České republiky.
 • Zboží bude prodávajícím Uživatelem odesláno kupujícímu Uživateli po uhrazení konečné celkové částky za zboží včetně balného a poštovného na účet prodávajícího Uživatele (popř. jinak dle platebních podmínek prodávajícího Uživatele) a to bez zbytečného odkladu.
 • Kupující uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.  Kupující Uživatel o odstoupení od smlouvy informuje prodávajícího Uživatele zasláním dopisu nebo emailové zprávy s potřebnými informacemi týkající se dané kupní smlouvy.  Předmět kupní smlouvy - zakoupené zboží - vrátí kupující Uživatel prodávajícímu Uživateli nejpozději 14 dní od odstupení od smlouvy. Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující Uživatel. Prodávající Uživatel vrátí nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,  peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího Uživatele na základě smlouvy přijal, stejným způsobem

 

7.     Prodej zboží

 • Prodávající uživatel je informován o zájmu o své zboží ze strany kupujícího Uživatele na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci a dále v osobním menu: Můj obchod/Nové objednávky
 • Pro prodávajícího Uživatele není objednávka závazná, může objednávku nebo její část odmítnout. Vpřípadě, že prodávající uživatel objednávku do 4 dní nepřijme a ani sám neodmítne, bude tato automaticky stornována a kupující uživatel bude o tomto vyrozuměn.
 • Potvrzením objednávky nebo její části uzavírá kupující Uživatel a prodávající Uživatel kupní smlouvu dle platných zákonů České republiky.
 • Prodávající Uživatel se zavazuje zboží kupujícímu Uživateli poslat bez zbytečného odkladu ihned po obdržení platby kupujícím Uživatelem.
 • Prodávající uživatel umožní Kupujícímu uživateli  odstoupení  od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží a to na základě písemného vyrozumění kupujícího Uživatele.  Předmět kupní smlouvy - zakoupené zboží - vrátí Kupující uživatel Prodávajícímu uživateli nejpozději 14 dní od odstupení od smlouvy. Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující Uživatel. Prodávající Uživatel vrátí nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího Uživatele na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 

 8.      Provize za prodej zboží

 • V období Zkušebního provozu kreativnibazar.cz je provize snížena na 5% a toto snížení zůstane u vystaveného zboží (v tomto období) i po přechodu kreativnibazar.cz do běžného provozu
 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz účtuje provizi za zprostředkování pouze z uskutečněného prodeje a to ve výši 10 %.
 • Provize 10% se určuje z prodejní ceny daného zboží, kterou zadává prodávající Uživatel a je zobrazena u každého vloženého výrobku. Minimální provize činí 1 Kč. 
 • Provizi za zprostředkování je prodávající Uživatel povinen zaplatit provozovateli serveru kreativnibazar.cz a to na základě měsíčního vyúčtování prodejů Uživatele. Je-li provizní částka za daný měsíc nižší než 50 Kč, fakturace provize se přesouvá do dalšího měsíce, nedojde-li ani v dalších měsících k navýšení provizní částky, je tato po třech měsících fakturována.
 • Uživatel obdrží vždy 15. dne po ukončení daného měsíce na svou e-mailovou adresu informaci o výši provize, kterou neprodleně potvrdí. Informace o výši provize se dále objeví v osobním menu: Můj obchod/otevřené provize. V případě rozporu výše provize má prodávající uživatel možnost danou provizi u provozovatele serveru kreativnibazar.cz reklamovat.
 • Potvrzením provize bude prodávajícímu Uživateli automaticky na jeho e-mailovou adresu zaslán daňový doklad ve formě elektronické faktury na provizi za zprostředkování prodeje za daný měsíc.
 • Splatnost provizní faktury je 14 dní od nadefinováni výše provize a vyzvání k jejímu schválení, přičemž se za den splatnosti považuje den připsání částky na účet provozovatele serveru kreativnibazar.cz.
 • V případě zpožděné platby provize nebo neuhrazení provize je provozovatel serveru kreativnibazar.cz oprávněn zrušit účet prodávajícího Uživatele a nepovolit jeho opětovnou registraci a ukončit veškeré jeho aktivity na serveru kreativnibazar.cz.
 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz bude vymáhat nezaplacenou provizi soudní cestou.

 

9.      Všeobecná pravidla a upozornění

 • Je zakázáno zveřejňování osobních údajů Uživatele, jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na sociální sítě, fotogalerie apod. a to ve všech prostorách, které náleží k serveru kreativnibazar.cz.
 • Je zakázáno zveřejňovat jakoukoliv reklamu ať už formou textu, grafiky nebo internetových odkazů na jiné subjekty vyjma reklamy na podporu serveru kreativnibazar.cz a zboží zde prezentovaného nebo placené reklamy v pravém sloupci.
 • Je zakázáno rozesílání nevyžádané pošty – spamu tzn. zasílání opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou a její umísťování v diskusích a komentářích.
 • Fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a prodávající Uživatel je tímto povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.
 • Za veškeré komentáře, příspěvky, fotografie a zveřejněné texty Uživatelů na serveru kreativnibazar.cz nenese provozovatel serveru kreativnibazar.cz žádnou odpovědnost.

 

10.   Ochrana osobních údajů

 •  Uživatel uděluje provozovateli serveru kreativnibazar.cz souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a to jména, příjmení, obchodní firmy, bydliště, případně adresu provozovny, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a jeho emailovou adresu a telefonní číslo. Účelem zpracování osobních údajů je zprostředkování uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní, využití informací k reklamním a marketingovým účelům, jakož i nabídka obchodu a služeb provozovatelem serveru kreativnibazar.cz nebo třetími osobami. Uživatel dále uděluje provozovateli portálu kreativnibazar.cz souhlas k dalšímu předávání jeho osobních údajů za účelem nabídky obchodu, služeb a plnění povinnosti z uzavřené kupní smlouvy třetím osobám, jakož i k jejich zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje bude zpracovávat sám nebo jejich zpracováním pověří na základě smlouvy zpracovatele. S veškerými osobními údaji bude zásadně nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s právním řádem České republiky. Při zpracování dat budou v souladu se zákonnými ustanoveními plně respektována práva Uživatele. Odkaz: §5 odst. 5 a 6 zákona č. 101/2002 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník může s výše popsaným užitím nebo zpracováním nebo předáváním nebo zpřístupněním jeho osobních údajů kdykoliv písemným sdělením provozovatelo serveru kreativnibazar.cz vyslovit nesouhlas, resp. odvolat svůj souhlas. Po obdržení nesouhlasu Uživatele, resp. odvolání jeho souhlasu nebude provozovatel serveru kreativnibazar.cz, popř. zpracovatel dále dotčené údaje užívat a zpracovávat nebo nebude osobní údaje zákazníka předávat dalším subjektům k reklamním účelům nebo je zpřístupňovat a tuto skutečnost oznámí subjektům, kterým osobní údaje Uživatele předal nebo zpřístupnil s tím, aby neprodleně zastavili jejich zpracování a užívání.

 

11. Závěrečná ustanovení         

 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz je oprávněn změnit podmínky užívání serveru kreativnibazar.cz a to i bez předchozího upozornění.
 • Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije server kreativnibazar.cz. Neakceptuje-li uživatel změny podmínek užívání serveru kreativnibazar.cz, nemá právo užívat server kreativnibazar.cz.
 • Provozovatel serveru kreativnibazar.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní  ujednání s Uživateli, kteří nedodržují podmínky užívání serveru kreativnibazar.cz, nechtějí řešit problémové situace s ostatními Uživateli nebo s provozovatelem serveru kreativnibazar.cz.  Provozovatel serveru kreativnibazar.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s Uživateli i bez udání důvodu.
 • Smlouvu je možno ukončit a to odhlášením ze strany Uživatele o které Uživatel zažádá u Provozovatele serveru kreativnibazar.cz.  Provozovatel serveru kreativnibazar.cz zruší Uživateli jeho profil na stránkách kreativnibazar.cz jakmile budou splněny tyto podmínky: Prodávající Uživatel uhradil všechny provize a dokončil všechny otevřené objednávky a případné reklamace vůči Kupujícímu.

Začněte registrací ZDE

 

www.e-bohemikum.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cz